การจัดการองค์ความรู้
archive คู่มือการใช้งานระบบ E-form

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

archive คู่มือการใช้โปรแกรม word

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

archive คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

archive Zero waste

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

archive คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

archive ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561

archive มาตรฐานงานบุคคล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

archive พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

archive ศัพท์ตำแหน่งภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561

archive แผ่นพับวินัยข้าราชการ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประมวลองค์ความรู้ที่มีในหน่วยงานราชการ อบต.โป่งผา

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560

archive KM Intro มารู้จัก km กันเถอะ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560