ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 [เปิดดู 1]

9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560