คู่มือประชาชน

อบต.โป่งผา ได้จัดทำคู่มือประชาชนเพื่ออำนาวยความสะดวกแก่ประชาชน  และขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบทั้งนี้สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งผา