ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสมัครเป็น สมาชิก STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน ร่วมสมัครเป็นสมาชิก STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย