[ เปิดอ่าน 62 ครั้ง ]

งบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561