[ เปิดอ่าน 307 ครั้ง ]

แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ประจำปี 2563 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในวันเวลาราชการ