[ เปิดอ่าน 191 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีในเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้

1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ชำระภายในเดือนเมษายน ของทุกปี

2.ภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี

***เนื่องจากมีการยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดินและใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ อบต.โป่งผา โทร 053-646627 ต่อ 107