[ เปิดอ่าน 98 ครั้ง ]

ขอความร่วมมือผู้รับบริการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเข้าตอบแบบสำรวจแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง