แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


การศึกษา [4 คะแนน ร้อยละ 40]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 60]

คะแนนรวม = 10 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100