แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


การศึกษา [3 คะแนน ร้อยละ 33.33]
กิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 66.67]

คะแนนรวม = 9 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100