แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


ด้านการศึกษา [4 คะแนน ร้อยละ 22.22]
ด้านกิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 33.33]
ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน [3 คะแนน ร้อยละ 16.67]
การบริการทั่วไป [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ด้านการท่องเที่ยว [1 คะแนน ร้อยละ 5.56]
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ด้านรายได้หรือภาษี [2 คะแนน ร้อยละ 11.11]
ด้านสาธารณสุข [1 คะแนน ร้อยละ 5.56]
ด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้ [1 คะแนน ร้อยละ 5.56]

คะแนนรวม = 18 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100