แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


ด้านการศึกษา [5 คะแนน ร้อยละ 20]
ด้านกิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 24]
ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 24]
การบริการทั่วไป [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ด้านการท่องเที่ยว [2 คะแนน ร้อยละ 8]
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [1 คะแนน ร้อยละ 4]
ด้านรายได้หรือภาษี [2 คะแนน ร้อยละ 8]
ด้านสาธารณสุข [1 คะแนน ร้อยละ 4]
ด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้ [2 คะแนน ร้อยละ 8]

คะแนนรวม = 25 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100